مراکز مجاز ارائه خدمات الکترونیک مالیاتی


       

جهت دریافت لیست مراکز مجاز خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور روی فایلهای زیر کلیک نمایید:


اسناد قابل دانلود

فهرست دفاتر مجاز اداره پست جمهوری اسلامی ایران (62607 دانلود)
فهرست دفاتر مجاز کافی نت استانها (155599 دانلود)
فهرست دفاتر مجاز پیشخوان دولت (68044 دانلود)
فهرست دفاتر مجاز کافی نت شهر و استان تهران (74898 دانلود)
فهرست مراکز مجاز مشاوران مالیاتی (760 دانلود)