سامانه ثبت نام


  

با توجه به  مندرجات راهنمای مراحل ثبت نام نسبت به انتخاب نوع شخصیت مودی و مرحله فرآیند ثبت نام اقدام نمایید:

نوع مودیمرحله اولمرحله دوممرحله سوممرحله چهارم
شخص حقوقیپیش ثبت نام و اصلاح اطلاعات آنیادآوری پیش ثبت نامثبت نام و اصلاح اطلاعات آن - سیستم قدیمیادآوری ثبت نام
شخص حقیقیپیش ثبت نام و اصلاح اطلاعات آنیادآوری پیش ثبت نامثبت نام و اصلاح اطلاعات آن - سیستم قدیمیادآوری ثبت نام
تشکلهای قانونیپیش ثبت نام و اصلاح اطلاعات آنیادآوری پیش ثبت نامثبت نام و اصلاح اطلاعات آن - سیستم قدیمیادآوری ثبت نام


اسناد قابل دانلود

قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات جدید (114937 دانلود)
قانون مالیات بر ارزش افزوده (416262 دانلود)
راهنمای طبقه بندی مشاغل اشخاص حقیقی در قانون مالیاتهای مستقیم (150595 دانلود)
فرم درخواست گواهی الکترونیکی اشخاص حقوقی (243069 دانلود)
فرم درخواست گواهی الکترونیکی اشخاص حقیقی (317002 دانلود)
صفحات مرتبط

سامانه خطایاب خودکار

لینکهای مرتبط

پیگیری سریع وضعیت ثبت نام شماره اقتصادی