خدمات الکترونیک رایگان سازمان مالیاتی کشور


   

 
قابل توجه مودیان گرامی:
با توجه به سوء استفاده برخی افراد سودجو در خصوص دریافت وجه از مودی بابت انجام عملیات الکترونیک این سازمان اعلام می دارد تمامی خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور (از جمله ثبت نام و اخذ شماره اقتصادی) رایگان بوده و اخذ هرگونه وجوه به عنوان سازمان امور مالیاتی کشور تخلف و مشمول پیگرد قانونی می باشد. در صورت مشاهده مراتب را کتبا به این سازمان اعلام نمایید.
با تشکر

صفحات مرتبط

ثبت نام الکترونیکی در نظام مالیاتی
سامانه ارسال صورت معاملات (169) و گزارش خرید و فروش الکترونیکی
سامانه صدور قبض مالیات و پرداخت الکترونیک