سوالات کاربردی ویژه نرم افزار خطایاب خودکار⏺ تنظیمات تاریخ و ساعت سیستم را چگونه می بایست انجام داد؟
⏺ تنظیمات DNS سیستم را چگونه می بایست انجام داد؟
⏺ تنظیمات زبان سیستم را چگونه می توان انجام داد؟
⏺ چه موقع می توان از VPN بهره برد؟
⏺ چه زمان می توان از تنظیمات Proxy بهره برد؟

مرتبط با سامانه خطاياب خودکار